Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy ECOSET dostępny pod adresem internetowy www.chemiadlafirm.pl prowadzony jest przez ECOSET SP. Z O.O. SP.K. z siedzibą we Wrocławiu, 52-438, ul. Giełdowa 24/3 wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000432531, o kapitale zakładowym 100 000,00 PLN, NIP 8943041689, REGON 021962441.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – ECOSET SP. Z O.O. SP.K. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Giełdowa 24/3 kod pocztowy 52-438, NIP 8943041689, REGON 021962441.
 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.chemiadlafirm.pl
 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto Klienta - Usługa Elektroniczna świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu przez Usługobiorcę następujących kroków: wypełnienie Formularza Rejestracji, kliknięcie pola „Załóż konto” oraz potwierdzenie chęci utworzenia zgodnie z instrukcją przesłaną automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami konieczne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. Usługobiorca ma możliwość usunięcia swojego Konta w dowolnej chwili bez podania przyczyny.
 10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ECOSET SP. Z O.O. SP.K., ul. Giełdowa 24/3, 52-438 Wrocław
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: chemia@ecoset.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 792 18 38 58
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: Bank Zachodni WBK S.A. 24 1090 2486 0000 0001 1978 6172
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8-17

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową każdego typu
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • włączona obsługa plików cookies,
 • zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT), informacyjnie podane są też ceny netto.
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§6

Warunki zawierania umowy sprzedaży

 1. Klient składa zamówienie, poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza zamówienia dostępnego na stronach Sklepu. Formularz wypełniany jest zgodnie z §2 pkt. 9. Regulaminu oraz ze szczegółowymi wskazówkami widocznymi w trakcie wypełniania.
 2. Ceny Produktów widoczne na stronie Sklepu są cenami wyrażonymi w polskich złotych i zawierają podatek VAT w obowiązującej stawce. O łącznej cenie za Produkty, cenie dostawy oraz o innych kosztach Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Klient wskazuje Produkty, które chce zamówić. Klient podaje następujące dane: imię, nazwisko/nazwę, adres zamieszkania/siedziby, adres do doręczeń, adres e-mail, nr telefonu, sposób płatności, sposób dostawy Produktów. Dodatkowo Klient może podać niezbędne dane do wystawienia faktury lub rachunku.
 4. Każde zamówienie zostaje potwierdzone najpóźniej w następnym dniu roboczym po jego złożeniu. Potwierdzenie oznacza, że zamówienie zostało otrzymane i zaakceptowane przez Sprzedawcę. Brak potwierdzenia zamówienia w powyżej wskazanym terminie oznacza, że umowa w kształcie wynikającym z zamówienia nie została zawarta. Potwierdzenie jest przesyłane e-mailem i zawiera szczegółowe informacje o zamówieniu, w tym o Sprzedawcy, Produktach, cenie i terminie realizacji.
 5. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 6. Treść Umowy jest utrwalana przez Sprzedawcę w postaci zapisu elektronicznego umieszczanego w jego systemie informatycznym i jest udostępniana Klientowi na jego wniosek. W razie wykrycia błędów we wprowadzonych przez Klienta danych, o których mowa w §6 pkt. 3., Klient może wystąpić o ich korektę, podając dane właściwe. Możliwość ta nie dotyczy zmian Produktów zamówionych po ich wysyłce do Klienta.
 7. Sprzedawca jest uprawniony do potwierdzenia podanych przez Klienta danych. W razie wątpliwości, co do rzetelności podanych danych, Sprzedawca może powstrzymać się od realizacji zamówienia, aż do ich wyjaśnienia. O takiej sytuacji Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta i na jego żądanie, zwróci wpłaconą już tytułem ceny należność.
 8. Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury lub rachunku bez podpisu Sprzedawcy.

§7

Formy i terminy płatności

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
 • płatność przelewem - przedpłata na konto Sprzedawcy nr 24 1090 2486 0000 0001 1978 6172,
 • płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl,
 • gotówką przy odbiorze osobistym.

Terminy płatności za zamówione Produkty:

 • Klient obowiązany jest do dokonania płatności za zamówione Produkty w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - dotyczy płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą,
 • w przypadku płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

Sprzedawca ma prawo ograniczyć niektóre dostępne sposoby płatności Klientom, którzy nie są konsumentami. W tym przypadku może także wymagać dokonania przedpłaty części lub całości kwoty.

§8

Koszty, sposoby i terminy dostawy

 1. Dostawa Produktu dostępna jest tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 5 dni roboczych. Termin realizacji jest liczony od dnia przesłania potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę, albo - przy płatności realizowanej w formie przedpłaty - od dnia zaksięgowania należności na koncie Sprzedawcy. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu Produktów leżące po stronie przewoźnika.
 3. Dostawa zamówionych Produktów realizowana jest za pośrednictwem kuriera InPost, Poczta Polska, TNT, DPD, UPS oraz własnym transportem Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca oferuje klientowi kilka możliwości dostarczenia zakupionego towaru pod wskazany adres:odbiór osobisty - bezpłatny odbiór Produktów u Sprzedawcy, przesyłka kurierska - kurier InPost, Poczta Polska, TNT, DPD, UPS, dowóz na terenie Wrocławia i okolic - dostawa własnym środkiem transportu Sprzedawcy.
 5. Dostępne opcje dostawy Produktów oraz koszty dostawy są uzależnione od przewoźnika, wagi towaru i jego wartości.
 6. Klient jest obowiązany skontrolować stan przesyłki w momencie jej dostawy. W przypadku widocznych uszkodzeń opakowania Klient powinien fakt ten zgłosić osobie doręczającej przesyłkę i o ile jest to możliwe, przy jej udziale sporządzić protokół szkody.
 7. W przypadku Klienta nie będącego konsumentem odpowiedzialność za produkt, w tym uszkodzenie lub utrata, przechodzą na Klienta w chwili wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności także za opóźnienie w przewozie przesyłki. Klient niebędący konsumentem obowiązany jest dokonać wszelkich czynności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika z tytułu uszkodzenia lub niedostarczenia Produktu.
 8. Szczegółowe informacje dotyczące dostawy Produktu są dostępne w zakładce „Dostawa” w lewym panelu Sklepu.

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
 • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 • Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 • w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 • o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

§ 11

Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 7. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.