Polityka prywatności

Polityka Prywatności Sklepu chemiadlafirm.pl

W związku z koniecznością dostosowania przepisów o Ochronie Prywatności i Ochronie Danych Osobowych do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanym dalej RODO, ECOSET SP. Z O.O. SP. K. właściciel marki chemiadlafirm.pl dokłada wszelkich starań, aby w najwyższym stopniu respektować ww. Rozporządzenie. W związku z tym zobowiązani jesteśmy dostosować obecny regulamin do RODO oraz poinformować klientów o przysługującym im prawie, o czym mowa w niniejszej Polityce Prywatności.

Przepisy RODO obowiązują przyszłych, jak i obecnych klientów Sklepu. Nowi Klienci akceptując niniejszą Politykę Prywatności podlegają automatycznie pod nowe prawo z wszelkimi ujętymi tu zapisami.

Klienci zarejestrowani do dnia 25 maja 2018 roku, którzy zaakceptowali poprzednią wersję Polityki Prywatności i Regulaminu Sklepu, również podlegają pod przepisy RODO. Zebrane do tej pory dane osobowe i informacje o klientach były i są przetwarzane przez Sprzedawcę w sposób prawidłowy, dlatego nie ma konieczności ponownej akceptacji Polityki Prywatności. Wszyscy klienci powinni jednak zapoznać się z nowymi przepisami i dowiedzieć się o przysługującym im prawie do Ochrony Prywatności i Ochrony Danych Osobowych. Prawa te i inne informacje przedstawiamy w oddzielnych punktach.

 

Cel zbierania danych
Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia działalności gospodarczej – obsługi Sklepu Internetowego - w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu oraz w niniejszej Polityce Prywatności. Administratorem danych osobowych przetwarzanych Sklepie jest Sprzedawca. W związku z brakiem konieczności Sprzedawca nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca, ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi zrealizowanie zamówienia przez Sklep.

Zewnętrzne źródła pozyskiwania danych

chemiadlafirm.pl nigdy nie korzystał z zewnętrznych źródeł pozyskiwania danych. Wszelkie pozyskane i przetwarzane przez Sprzedawcę dane zostały zebrane od Klientów dobrowolnie, podczas rejestracji w Sklepie Internetowym oraz w związku z realizacją zamówień internetowych.

Udostępnianie danych osobowych osobom/podmiotom trzecim

W celu prowadzenia działalności gospodarczej, w tym prowadzenia Sklepu Internetowego i realizowania w nim zamówień, dane osobowe są przetwarzane i udostępniane podmiotom trzecim w minimalnym i niezbędnym stopniu. Sklep chemiadlafirm.pl współpracuje lub jest w pewnym zakresie powiązana z następującymi podmiotami:

  1.        Kurier / Poczta Polska / inni przewoźnicy:

Sprzedawca przekazuje firmom lub instytucjom odpowiedzialnym za dostarczenie Klientowi zamówionego w Sklepie towaru dane osobowe w stopniu niezbędnym do realizacji usługi transportowej. Dane teleadresowe przekazywane są jednorazowo w momencie obsługi zamówienia. Dalsze przetwarzanie powierzonych danych leży już po stronie dostawcy i podlega pod Politykę Prywatności danego podmiotu. Brak zgody na przekazanie takich danych skutkować będzie brakiem realizacji zamówienia.

  1.        PayU

Sprzedawca przekazuje firmie PayU S.A. odpowiedzialnej za obsługę płatności w Sklepie dane osobowe w stopniu niezbędnym do realizacji transakcji bankowej. Dane teleadresowe przekazywane są jednorazowo w momencie obsługi zamówienia. Dalsze przetwarzanie powierzonych danych leży już po stronie dostawcy i podlega pod Politykę Prywatności spółki PayU.

Profilowanie

Sprzedawca nie przetwarza, nie gromadzi i nie udostępnia osobom trzecim sprofilowanych danych osobowych Klientów. Sprzedawca zakłada ewentualność profilowania na wewnętrzne potrzeby jedynie w celu dostarczania sprecyzowanej oferty. Profilowanie to może odbywać się tylko i wyłącznie na podstawie profilu zakupowego Klienta, które może polegać np. na przesłaniu informacji o promocji danego produktu tylko Klientom, którzy już wcześniej go kupili. Wszelkie dane osobowe, biometryczne i topograficzne nie są i nie będą w żaden sposób profilowane.

Privacy by default

Przetwarzane przez Sprzedawcę dane osobowe zbierane są w stopniu niezbędnym do prowadzenia podstawowej działalności gospodarczej, tj. do realizacji zamówień w Sklepie. Nie są zbierane, ani przetwarzane dane, które na obecną chwilę nie mają praktycznego zastosowania.

Prawo do bycia zapomnianym

Każdy Klient ma prawo żądania usunięcia wszelkich danych na jego temat z bazy danych Sklepu. Żądanie takie należy zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: chemia@ecoset.pl  lub pisemnie na adres siedziby Sklepu. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby takie żądanie zostało wykonane w możliwie najkrótszym czasie, jednak nie później niż po upływie 72 godzin. Sprzedawca nie gromadzi danych osobowych na innych nośnikach niż niezbędne do prowadzenia Sklepu Internetowego (baza MySQL). 

 

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Każdy Klient ma prawo dostępu i wglądu do swoich danych oraz możliwość ich aktualizacji oraz usunięcia w następujący sposób:

  •  na stronach Sklepu w zakładce Twoje Konto dostępnej po zalogowaniu,
  •  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: chemia@ecoset.pl,
  •  pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.

 

Zabezpieczenie Danych Osobowych Klientów

Mając na celu ochronę danych Klientów przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją witryna Sklepu Internetowego zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, określone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 Nr 100, poz. 1024). Sprzedawca zobowiązany jest chronić wszelkie informacje ujawnione przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych Klientów zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dane Osobowe Klientów są przechowywane na serwerach firmy home.pl.

 

Prawo do wiedzy

Klient ma prawo uzyskać szczegółowe informacje na temat przetwarzania jego danych osobowych, a w szczególności:

  •  w jakim celu i przez jaki czas są wykorzystywane dane osobowe
  •  jakie są założenia w przypadku zautomatyzowanego przetwarzania danych
  •  jakie są konsekwencje takiego przetwarzania. 

W przypadku innych zapytań lub wątpliwości dotyczących Polityki Prywatności Sklepu chemiadlafirm.pl zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: chemia@ecoset.pl lub pisemnie na adres siedziby Sklepu.